Onsdagen den 29 januari 2020

Publicerad 2019-05-06

Kallelse till årsstämma 2019


Kallelse till ordinarie föreningsstämma
för medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö

Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Gröndal Malmö.

Datum:     21 maj 2019
Tid:     18.00
Plats:     Föreningens medlemslokal (medlemslokalen), källaringång på gaveln av Per Albin Hanssons väg 49

Dagordning
1.    Öppnande
2.    Godkännande av dagordning
3.    Val av stämmoordförande
4.    Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.    Val av två justerare tillika rösträknare
6.    Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7.    Fastställande av röstlängd
8.    Föredragning av styrelsens årsredovisning
9.    Föredragning av revisorns berättelse
10.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.    Beslut om resultatdisposition
12.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.    Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14.    Beslut om projektarvode för garagetätningsprojektet
15.    Val av ordförande
16.    Val av styrelseledamöter och suppleanter
17.    Val av revisorer och revisorssuppleant
18.    Val av valberedning
19.    Avslutande


Övrig information
Eftersom vi av erfarenhet vet att det tar tid att fastställa röstlängden så ber vi er att vara på plats en stund innan mötet börjar så att mötet kan starta i tid. Styrelsen kommer att vara på plats kl 17.30 och påbörja inskrivningen av närvaro och fullmakter.

Årsredovisningen för 2018 kommer att finnas tillgänglig på stämman samt hos styrelsen som utskrift eller på e-post senast en vecka innan stämman. Kontaktuppgifter finns på nästa sida.

Om ni inte kan närvara på mötet så ber vi er att överlämna en fullmakt till ett ombud enligt 18 § i föreningens stadgar. Se längst ner på nästa sida.

Vi kommer även ha ett informationsmöte Med Mark & Miljö, som kommer presentera renovering av garage och innergård.  


8 § Ombud och biträde
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem förutom sig själv. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Ombud och biträde får endast vara:
•    annan medlem
•    medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
•    föräldrar
•    syskon
•    barn
•    annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
•    god man
Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.


Med vänliga hälsningar Styrelsen