Lördagen den 26 september 2020

Publicerad 2018-05-06

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö den 30 maj 2018.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö

 

Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Gröndal Malmö.

 

Datum:        30 maj 2018
Tid:               18.30
Plats:           Föreningens medlemslokal (medlemslokalen), källaringång på gaveln av Per Albin Hanssons väg 49

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om stadgeändring
 13. Beslut om att uppdatera Telia avtalet
 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 16. Val av ordförande
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Val av revisorer och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Avslutande

 

Övrig information

Eftersom vi av erfarenhet vet att det tar tid att fastställa röstlängden så ber vi er att vara på plats en  stund innan mötet börjar så att mötet kan starta i tid. Styrelsen kommer att vara på plats kl 18.00 och påbörja inskrivningen av närvaro och fullmakter.

Årsredovisningen för 2017 kommer att finnas tillgänglig på stämman samt hos styrelsen som utskrift eller på e-post senast en vecka innan stämman. Se länken här: Årsredovisning & Revisionsberättelse 2017

Om ni inte kan närvara på mötet så ber vi er att överlämna en fullmakt till ett ombud enligt 18 § i föreningens stadgar.

 

Kontaktuppgifter

E-post: brfgrondal@gmail.com
Brev: i postlådorna utanför tvättstugorna i källaren

MVH
Styrelsen