Tisdagen den 28 september 2021

Publicerad 2021-05-31

Årsstämma 2021!


Kallelse till ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö!

Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Gröndal Malmö.

 

Datum:        30 juni 2021

Tid:              18.00

Plats:           På gården vid Per Albin Hanssons väg 49-57

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Avslutande

 

Övrig information


Eftersom vi av erfarenhet vet att det tar tid att fastställa röstlängden så ber vi er att vara på plats en stund innan mötet börjar så att mötet kan starta i tid. Styrelsen kommer att vara på plats kl 17.30 och påbörja inskrivningen av närvaro och fullmakter.

Årsredovisningen för 2020 kommer att finnas tillgänglig på stämman samt hos styrelsen som utskrift eller på e-post senast en vecka innan stämman. Se kontaktuppgifter nedan.

Om ni inte kan närvara på mötet så ber vi er att överlämna en fullmakt till ett ombud enligt 18 § i föreningens stadgar.

 

Kontaktuppgifter

E-post: brfgrondal@gmail.com

Brev: i postlådorna utanför tvättstugorna i källaren

 

Varmt välkomna till stämman!

 

Hälsningar

Styrelsen, Brf Gröndal