Lördagen den 20 juli 2024

Publicerad 2024-05-25

Kallelse till årsstämma 2024


Kallelse till ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö

Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Gröndal Malmö.

 

Datum:  19 juni 2024

Tid:        18.30

Plats:     Medlemslokalen (källaren under 49:an)

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Avslutande

 

Övrig information

För att årsmötet skall starta i tid ber vi er att vara på plats en stund innan mötet börjar. Inskrivning av röstlängden påbörjas kl 18.00.

Årsredovisningen för 2023 kommer att finnas tillgänglig på stämman, hos styrelsen som utskrift eller på e-post senast två veckor innan stämman.

 

Med vänliga hälsningar Styrelsen