Onsdagen den 17 augusti 2022

Publicerad 2022-06-04

Kallelse till Årsstämman i Brf Gröndal!


Kallelse till ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö

Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Gröndal Malmö.

Datum:        29 juni 2022

Tid:              19.00

Plats:           Medlemslokalen (källaren under 49:an)

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Avslutande

 

Övrig information

För att årsmötet skall starta i tid ber vi er att vara på plats innan mötet börjar. Inskrivning av röstlängden påbörjas kl 18.15.

Årsredovisningen för 2021 kommer att finnas tillgänglig på stämman, hos styrelsen som utskrift eller på e-post senast två veckor innan stämman.

 

 

Med vänliga hälsningar Styrelsen